Le Thi Bich Thủy

KS. LÊ THỊ BÍCH THỦY

Trưởng phòng Dự án

Bà Lê Thị Bích Thủy nguyên là Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp, phụ trách lĩnh vực kế hoạch – tài chính, quản lý công nghệ và sở hữu trí tuệ. Bà đã có hơn 35 năm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Bà Lê Thị Bích Thủy đã tham thực hiện nhiều dự án khoa học và công nghệ với tư cách chủ nhiệm dự án hoặc thành viên chính.