ThS. Nguyễn Thị Hạnh Lê từng có 05 năm kinh nghiệm công tác tại Sở Tư pháp TP.HCM và có hơn 08 năm kinh nghiệm thực tiễn trong tư vấn pháp lý về các lĩnh vực pháp luật sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, dân sự, đầu tư, quản trị tài sản trí tuệ.

ThS. Nguyễn Thị Hạnh Lê đã tham gia thực hiện nhiều dự án khoa học và công nghệ với tư cách thành viên chính.

ThS. Nguyễn Thị Hạnh Lê có thẻ hành nghề Đại diện Sở hữu công nghiệp do Cục Sở hữu trí tuệ cấp.