Hỗ trợ phát triển thương hiệu doanh nghiệp

AGL luôn đồng hành và cung cấp các dịch vụ hiệu quả để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu bền vững thông qua các hoạt động tư vấn, đào tạo và bảo vệ thương hiệu; Giúp doanh nghiệp có chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua:

(1) Bảo vệ hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố quyết định để phát triển các thương hiệu như tên thương mại, nhãn hiệu, …

(2) Cung cấp các hoạt động đào tạo phát triển thương hiệu và xây dựng bao gồm: kỹ năng mềm cho doanh nghiệp, …

(3) Tư vấn quản lý tài sản trí tuệ của doanh nghiệp;

(4) Tư vấn quản lý và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp.