Trần Hoàng Long

TRẦN HOÀNG LONG

Chuyên viên tư vấn

Chuyên viên tư vấn lĩnh vực: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả, quản trị tài sản trí tuệ