Tư vấn về các Lĩnh Vực Khác

Tư vấn về các Lĩnh Vực Khác

  • Tư vấn giải quyết khiếu nại, khởi kiện hành chính của cá nhân, tổ chức, đặc biệt các khiếu nại liên quan đến vấn đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư của cá nhân, tổ chức có đất thu hồi trong dự án.
  • Đào tạo về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, doanh nghiệp, hợp đồng và các lĩnh vực khác theo nhu cầu của Quý khách hàng.