Tư Vấn Về Bất Động Sản

Tư Vấn Về Bất Động Sản

  • Tư vấn dự án đầu tư có sử dụng đất.
  • Tư vấn rà soát pháp lý sử dụng đất của các doanh nghiệp cổ phần hóa.
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
  • Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng đất công, tài sản công, tài sản thuộc sở hữu nhà nước.
  • Tư vấn cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản giải trình các nội dung theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước trong quá trình thanh tra, kiểm tra dự án.