Tư Vấn Về Hợp Đồng, Dân Sự, Lao Động

Tư Vấn Về Hợp Đồng, Dân Sự, Lao Động

  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát quy định, hợp đồng mẫu cho tổ chức, doanh nghiệp.
  • Tư vấn, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng theo yêu cầu.
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng (không bao gồm tố tụng tại cơ quan tài phán), tranh chấp lao động.
  • Tư vấn về di chúc, thừa kế, hôn nhân và gia đình.