Chuyên Mục Bình Luận

CÔNG TY KHÔNG ĐẠI CHÚNG VÀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG; CÔNG TY ĐẠI CHÚNG ĐÃ NIÊM YẾT VÀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG CHƯA NIÊM YẾT

Công ty cổ phần là một dạng đặc trưng của công ty đối vốn, trong đó phần vốn điều lệ được chia nhỏ thành các phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Luật Doanh nghiệp chỉ đưa ra định nghĩa công ty cổ phần, 02 mô hình tổ chức của Công ty cổ phần […]
Read more